© 2024 Stowarzyszenie Centralny Klub Strzelecki

Procedura uzyskania pozwolenia na broń palną

 do celów kolekcjonerskich:

  • ETAP 1 – Członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim zgodnie z wymogiem Ustawy o Broni I Amunicji art.10 ust. 3 pkt 5 .Przynależność do Centralnego Klubu Strzeleckiego. Rejestracja może odbyć się poprzez stronę internetową lub drogą pocztową. Proces uzyskania członkostwa w Centralnym Klubie Strzeleckim  jest bardzo szybka.

 

  • ETAP 2 – Nauka strzelania i przygotowanie do egzaminu*. Należy nauczyć się przepisów zawartych w szczególności w Ustawie o Broni I Amunicji, przepisów karnych związane z posiadaniem broni oraz udać się na strzelnice by przygotować się do egzaminu* na pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich, który przeprowadza Wydziału Postępowań Administracyjnych Policji. 

 

  • ETAP 3 – Skompletowanie dokumentów i załączników (zaświadczenie o przynależności do Centralnego Klubu Strzeleckiego, badania lekarskie,potwierdzenie opłaty skarbowej do urzędu miasta, zdjęcia)

    • a) Zaświadczenie z Centralnego Klubu Strzeleckiego o przynależności do stowarzyszenia oraz poświadczony za zgodność z oryginałem statut stowarzyszenia. Zaświadczenie o członkostwie jest jedną z rzeczy wymienionych w ustawie o broni i amunicji, które wyczerpują „ważne przyczyny posiadania broni do celów kolekcjonerskich”.

    • b) Zaświadczenie od lekarza i psychologa. Badania kosztują około 350-500 zł. Uzyskane dokumenty o przejściu badań lekarskich ważne są tylko 3 miesiące, dlatego nie można tego terminu przeciągnąć i trzeba złożyć podanie o pozwolenie w czasie gdy są ważne. Dodatkowe informacje na ten temat możesz uzyskać w naszym stowarzyszeniu.

 

  • ETAP 4 – Złożenie wniosku do Wydziału Postępowań Administracyjnych Policji o wydanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich. We wniosku którego wzór możesz pobrać tutaj  należy wskazać ważną przyczynę posiadania broni palnej oraz uzasadnić ilość sztuk broni jaką wnioskodawca chce posiadać. Ważną przyczyną posiadania broni w tym przypadku jest udokumentowana przynależność do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim broni palnej. Odpowiednio przygotowany wniosek i komplet dokumentów należy przesłać lub zanieść osobiście do swojego Wydziału Postępowania Administracyjnego Komendy Policji właściwej dla miejsca zamieszkania. Wydziału Postępowań Administracyjnych zleca dzielnicowemu zrobienie wywiadu środowiskowego i wystawienie opinię o wnioskodawcy. Decyzja zostanie wydana w ciągu ok. 2 miesięcy w drodze postępowania administracyjnego i jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych decyzja będzie pozytywna.

 

  • ETAP 5 – Egzamin* teoretyczny i praktyczny przed Policją przeprowadzany przez Wydziału Postępowań Administracyjnych „Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią - art.16 ust.1 ustawy o broni i amunicji (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 576 ze zm.).”Koszt przystąpienia do egzaminu na broń do celów kolekcjonerskich wynosi 1150 zł.   

        Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie  Komendy Stołecznej Policji – Wydział Postępowań Administracyjnych pod adresem dostępnym tutaj.

 

Wymagane dokumenty:


1. Wniosek o wydanie pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich;

2. Oryginał zaświadczenia o przynależności do Centralnego Klubu Strzeleckiego i poświadczony za zgodność z oryginałem statut stowarzyszenia;

3. Oryginał zaświadczenia lekarskiego lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia;

4. Oryginał zaświadczenia psychologicznego lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia;

5. Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej 242 zł na konto Urzędu Miasta.

6. Dwa zdjęcia w formacie 3cm x 4cm.

 

*  "Od egzaminu, zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego – w zakresie broni myśliwskiej, oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego – w zakresie broni sportowej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów."

 

 

Procedura uzyskania pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich:

Kontakt

@ |  centralnyklubstrzelecki@gmail.com

E-MAIL

ADRES  DO KORESPONDENCJI

ul. Szeligowska 32C / 73

01-320 Warszawa

Logo Centralny Klub Strzelecki

Szkolenia